بررسی جایگاه فقهی و حقوقی مسألۀ حجاب و مقایسۀ میزان انطباق آن با اقدامات اجرائی و نظارتی دستگاههای قضائی و انتظامی کشور
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
نام استاد/نام دانشجو : حجت الله اکبری