بررسی ادلۀ نیابت در نماز و روزه از منظر فقه امامیه
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : اعظم حسنی