جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان
66 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه ایلام
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : نجمیه گراوند