مبانی فقهی مهلت پرداخت دیه و مسئول آن در قانون جزای ایران
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : صغری انصاری پور