بررسی لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس بی گناه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مهوش چراغی