بررسی تطبیقی احکام مسح در وضو از دیدگاه امامیه و اهل سنت
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ایلام
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : خدیجۀ مقصودی